Rakennus- ja kiinteistöala

Rakennusalan yritykset tarvitsevat projektiliiketoiminnassaan luotettavaa ja vertailukelpoista tietoa sekä työkaluja, jotka huomioivat rakentamisen erityispiirteet. Projektien piirteet, kuten ainutkertaisuus, osapuolten suuri määrä, tuotannon kompleksisuus ja alttius muutoksille, johtavat usein laatu- ja aikatauluongelmiin sekä tyytymättömiin asiakkaisiin. Alan keskeisenä laatuongelmana pidetään myös kokonaisnäkemyksen puutetta, joka asettaa haasteita erityisesti projektin johtamiselle. Lisäksi projektin eri osapuolilla voi olla keskenään erilaisia tavoitteita, joka hankaloittaa yhteisen ymmärryksen rakentamista.

Ajansäästö

Inclus vähentää 100 hengen arviointiprosessiin käyttämää aikaa 90% ja auttaa löytämään kustannuksiltaan suurimmat riskit.

”Projektin riskit ovat kaikkien asia”

Projektia voidaan pitää kohtaamispaikkana, johon eri osapuolet tuovat oman osaamisensa. Projektin tavoitteiden saavuttaminen riippuu jokaisen osapuolen omasta toiminnasta, mutta myös toimijoiden välisestä yhteistyöstä. Projektiorganisaation integraatio ja keskinäinen riippuvuus tekeekin välttämättömäksi joustavat organisaatiorajat, voimakkaan yhteistoiminnan ja osapuolten osaamisen hyödyntämisen projektin käyttöön.

Inclus on osallistava työkalu, jonka avulla projektin tavoitteet voidaan saavuttaa yhteistä ymmärrystä rakentamalla ja edistämällä tehokasta yhteistyötä osapuolten välillä. Inclusin avulla voidaan hallita projektien riskejä yhdessä, suoraviivaisesti ja kokonaisvaltaisesti. Riskienhallintaprosessissa tunnistetaan keskeisiä riskejä eri vaiheissa ja hyödynnetään osapuolten osaamista sekä kokemuksia riskienhallinnan toimenpiteiden suunnittelussa. Kun yhteinen kokonaisnäkemys on muodostettu, osapuolet ymmärtävät hankkeen riskit ja sitoutuvat yhteiseen toimenpidesuunnitelmaan. Inclus tuokin ennakoitavuutta projektien hallintaan.

”Osallistava prosessi edistää oppimista ja kehittämistä, projektin aikana ja sen jälkeen”

Tyypillisesti rakennusprojekteissa palautteen saaminen prosessin eri vaiheista on haasteellista ja projektitiimin hajottua osapuolten ”hiljainen tieto” jää helposti hyödyntämättä. Palautetta saatetaan kerätä osapuolilta vasta projektin jälkeen, eikä sitä hyödynnetä projektin aikana. Tällöin korjaavien toimenpiteiden tekeminen projektin aikana on haasteellista ja pahimmillaan samoja virheitä toistetaan projektista toiseen. Inclusin osallistava prosessi mahdollistaa osapuolten kokemusten ja osaamisen laaja-alaisen hyödyntämisen jo projektin aikana. Kun ongelmia käsitellään yhdessä jo ennakolta, voidaan esimerkiksi työpajoissa tai työmaakokouksissa keskittyä ongelmien ratkaisuihin. Avoin palaute osapuolten kesken parantaa tiedonkulkua, joka edesauttaa yhteisen ymmärryksen rakentamista ja luo puitteet projektin onnistumiselle.

Inclus Benchmarking-vertailuanalyysin avulla organisaatio voi vertailla monipuolisesti projekteja ja esimerkiksi tulosyksiköiden suoritusta riskien tai projektin onnistumisen näkökulmasta. Benchmark auttaa kehitystarpeiden havaitsemisessa, laadun parantamisessa asiakaslähtöisesti ja parhaiden käytäntöjen tunnistamisessa. Se edesauttaa myös jatkuvaa oppimista.

Inclus Benchmarking on tehokas kehittämisen väline, joka on räätälöitävissä yritysten tarpeiden mukaiseksi. Visuaalinen käyttöliittymä päivittyy reaaliajassa ja erilaisten vertailujen tekeminen sekätiedon jakaminen on sujuvaa ja vaivatonta.

Tutustu tarkemmin

Varaa 30 minuutin tuote-esittely. Asiantuntijamme käy läpi Inclusin tärkeimmät toiminnallisuudet etätapaamisessa.

Referenssit

Esimerkkejä rakennus- ja kiinteistöalan projekteista

Riskienhallintaa, osallistavaa päätöksentekoa ja tehokasta yhteistoiminnan mittaamista allianssihankkeissa

Skanskan ja Inclusin kumppanuus alkoi vuonna 2017 ja yhteistyötä on siitä lähtien tehty kolmessa suuressa rakennushankkeessa. Ensimmäinen yhteinen hanke oli Valtari-allianssi, tämän jälkeen Ahveniston Assi-sairaalahanke ja viimeisimpänä yhteistyössä on tehty Oulun keskussairaalan OYS2030 Tulevaisuuden sairaalahanketta.

Inclusin avulla päätöksentekoon luotettavuutta ja läpinäkyvyyttä

Swecon projektinjohdon ja rakennuttamisen asiantuntijat ovat tehneet yhteistyötä Inclusin kanssa jo yli kahden vuoden ajan. Inclusin työkaluja on käytetty projektinjohtamisen apuna useissa erilaisissa projekteissa.
Scroll to Top